IV. Finché cè vita cè speranza

C’è /ce, ce n’è/ ce ne, ce l’ha/ce la / c’è la, centra/c’entra


Sul quaderno

Inventa due frasi per ciascuna delle successive espressioni

ce – c’è – ne – né – ce n’è –ce ne – ce l’ho – c’è lo – ce lo – centra – c’entra – c’è la – ce l’ha – ce  la

Ascolta e scrivi (blocca l’audio quando è necessario):

https://spark.adobe.com/video/OlfYN5Y0CRAnZ